حسین جمشیدی
فرماندار شهرستان جوین
حسین جمشیدی

    .